ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - A.R.S. ΙΤΑΛΙΑ, con sede in P.zza S. Antonio, 7 – 22070 Veniano (CO_CF: 90161790275, in persona del suo Presidente e l.r.p.t. Sig. Giovanni Terzaghi, nato a Como (CO) ο 23/06/1955, (έπειτα, "Κάτοχος"), ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, Ti informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (έπειτα, "Κωδικός απορρήτου") και τέχνη. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (έπειτα, "GDPR") che i Tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Αντικείμενο της θεραπείας
Ο Ελεγκτής Δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, προσδιοριστικό και μη ευαίσθητο (in particolare, όνομα, cognome, codice fiscale, p. ΔΕΞΑΜΕΝΗ, e-mail, αριθμός τηλεφώνου - αργότερα, "Προσωπικά δεδομένα" ή ακόμα και "δεδομένα") da Te comunicati in fase di registrazione al sito web del Titolare e/o all’atto dell’iscrizione al servizio di newsletter offerto dal Titolare.

2. Σκοπός της επεξεργασίας
Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας (art. 24 έγινε. ένα, β, c Codice Privacy e art. 6 n. 1 έγινε. β GDPR), για τους ακόλουθους Συλλογικούς Σκοπούς, poiché in questi casi il trattamento è necessario per l’erogazione dei servizi da Te richiesti:
– σας επιτρέπουν να εγγραφείτε στον ιστότοπο και να γίνετε μέλη;
permetterti l’iscrizione al servizio di newsletter laddove eventualmente fornito dal Titolare e degli ulteriori Servizi eventualmente da Te richiesti, quali nello specifico quello per le cartoline QSL e/o l’assicurazione antenne fornita da una primaria Compagnia Assicuratrice con noi convenzionata;
– εκπληρώσει τις προσυμβατικές υποχρεώσεις, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti associativi con Te in essere;
– εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο νόμος, με κανονισμό, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
– πρόληψη ή ανακάλυψη δόλιων δραστηριοτήτων ή καταχρήσεων επιβλαβών για τον ιστότοπο;
– ασκήσει τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη, για παράδειγμα το δικαίωμα υπεράσπισης στο δικαστήριο.
Επισημαίνουμε ότι εάν είστε ήδη Μέλος μας, potremo inviarTi comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui hai già usufruito, εκτός από τη διαφωνία σας (art. 130 γ. 4 Κωδικός απορρήτου).

3. Μέθοδοι επεξεργασίας
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των λειτουργιών που αναφέρονται στην τέχνη. 4 Κώδικας απορρήτου και τέχνη. 4 n. 2) GDPR και με ακρίβεια: συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, ενδοσύνδεση, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, επικοινωνία, ακύρωση και καταστροφή δεδομένων. I Tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 χρόνια από τη λήξη της κοινωνικής σχέσης.

4. Πρόσβαση σε δεδομένα
Τα δεδομένα σας ενδέχεται να καταστούν προσβάσιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην τέχνη. 2:
– σε υπαλλήλους και συνεργάτες του Ιδιοκτήτη ή ενώσεων του ραδιοφωνικού τομέα, ovvero delle società e/o associazioni incaricate di erogare i servizi da Te richiesti (Οι οποίες, π.χ., servizio QSL o servizio assicurativo) του οποίου ανήκει ή / και τηρεί ο Ιδιοκτήτης, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
– σε εταιρείες ή / και ενώσεις στις οποίες ανήκει ή στις οποίες ανήκει ο Ιδιοκτήτης (π.χ., per lo storage dei dati personali, κλπ.) ή σε τρίτους (π.χ., provider per la gestione e manutenzione del sito web, παρόχους, επαγγελματικές εταιρείες, κλπ.) unicamente ai fini dell’espletamento dell’eventuale attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, παραμένει έτσι αποκλεισμένος, ελλείψει ρητής συγκατάθεσής σας, l’invio a Te di alcunché da parte di tali soggetti, così come l’ulteriore diffusione e/o utilizzo a fini diversi da parte loro dei dati in questione.

5. Επικοινωνία δεδομένων
Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας (πρώην τέχνη. 24 έγινε. ένα), β), δ) Κώδικας απορρήτου και τέχνη. 6 έγινε. β) και γ) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ.

6. Μεταφορά δεδομένων
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Οι διακομιστές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Σε κάθε περίπτωση, εννοείται ότι ο Ελεγκτής Δεδομένων, όπου είναι απαραίτητο, θα έχει το δικαίωμα να μεταφέρει την τοποθεσία των διακομιστών στην Ιταλία, in un altro Paese UE o anche in Paesi extra-UE. Τότε, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, αν είναι απαραίτητο, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste in sede europea.

7. Φύση της παροχής δεδομένων και συνέπειες της άρνησης απάντησης
Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρ. 2 απαιτείται, ed in difetto non saremo in grado di offrirTi né la registrazione sul sito né alcuno dei servizi associativi di cui all’art. 2.

8. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου
Με την ιδιότητά σας ως ενδιαφερόμενου μέρους, έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρ. 7 Κώδικας απορρήτου και τέχνη. 15 GDPR, e precisamente i diritti di:
(εγώ) λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, anche se non ancora registrati, και την επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή;
(ii) λάβετε την ένδειξη: ένα) την προέλευση των προσωπικών δεδομένων; β) delle finalità e modalità del trattamento; γ) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; δ) την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών και του ορισθέντος αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρ. 5, κόμμα 2 Κώδικας απορρήτου και τέχνη. 3, κόμμα 1, GDPR; και) των θεμάτων ή κατηγοριών υποκειμένων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να μάθουν γι 'αυτά ως διορισμένοι αντιπρόσωποι στο έδαφος του κράτους, διευθυντών ή αντιπροσώπων;
(iii) παίρνω: ένα) η ενημέρωση, η διόρθωση ή, όταν σε ενδιαφέρει, ενσωμάτωση δεδομένων; β) ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη φόρμα ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; γ) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) έχουν επισημανθεί, επίσης όσον αφορά το περιεχόμενό τους, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
(iv) εναντιώνομαι, εν όλω ή εν μέρει: ένα) για νόμιμους λόγους, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, ακόμη και αν αφορά τον σκοπό της συλλογής; β) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, που καθορίστηκε στο προηγούμενο σημείο β), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Ως εκ τούτου, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ανάλογα με την περίπτωση, έχετε επίσης τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρ. 16-21 GDPR (Δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα να ξεχαστείς, δικαίωμα περιορισμού της θεραπείας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. Πώς να ασκήσετε δικαιώματα
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή με αποστολή:
– μια συνιστώμενη a.r.. a AMATEUR RADIO SOCIETY – A.R.S. ΙΤΑΛΙΑ, P.zza S. Antonio, 7 – 22070 Veniano (CO
– ένα e-mail στη διεύθυνση segreteria@arsitalia.it

10. Ανήλικοι
Αυτός ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες του κατόχου δεν προορίζονται για ανηλίκους 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, ο Κάτοχος θα τα διαγράψει εγκαίρως, su richiesta degli utenti.

11. Κάτοχος, υπεύθυνος και υπεύθυνος
Il Titolare del trattamento è il sig. Sauro Berti presso AMATEUR RADIO SOCIETY – A.R.S. ITALIA reperibile tramite email: segreteria@arsitalia.it

12. Αλλαγές σε αυτήν την ανακοίνωση
Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν αλλαγές. Προτείνεται, τότε, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.