ARS44x872-519x1024ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ CLUB ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ A.R.S.

1. La costituzione di un Κύκλος A.R.S. presuppone la volontà di un certo numero di aderenti all’ Σύνδεσμος, ελάχιστο 5 OM, οι οποίοι έχουν τα δικά τους συμφέροντα στην ίδια γεωγραφική περιοχή, να σχηματίζουν κύκλο, ως μια ενωτική στιγμή μεταξύ των μελών A.R.S. που έχουν, μέσα στο ερασιτεχνικό ραδιόφωνο σε μια γενική έννοια, κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα. Αυτό διευκρίνισε και συνθήκες, Δεν A.R.S μέλος. μπορεί να αναγκαστεί να ενταχθεί ένας κύκλος, Αναγνωρίζοντας το’ A.R.S. επίσης το δικαίωμα των μελών της για πλήρη συνειρμική ατομικότητά τους. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την εθνική γραμματεία τυχόν αλλαγές σε μετόχους μετάδοση νέα λίστα των μελών

2. Η δημιουργία ενός κύκλου προϋποθέτει, δίνεται ως αναγκαίο, ότι αυτά είναι στον ίδιο κύκλο είναι απαραιτήτως προτεραιότητα και τα μέλη των μελών του Συλλόγου και αναγνωρίζεται. Δεν επιτρέπεται να ανοίξουν λέσχες χωρίς να δείχνει σαφώς την ένταξη του κάθε μέλος Εθνική Ομοσπονδία ή ότι η εγγραφή τους εξαρτάται από την έναρξη του Κύκλου.

3. Ο Διαιτητής πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη του συντάγματος του Κύκλου. Αυτά, που έχει συσταθεί, Τα μέλη της λέσχης δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με, ο συντονιστής διορίζεται από το C.E.N.. Successivamente i membri aderenti al circolo debbono comunque procedere ad eleggere al loro interno un referente che resterà in carica, εκτός αν δικαιολογείται η δυσπιστία, μέχρι τη λήξη της εντολής που έχει διάρκεια τριών ετών από την εκλογή του. Το ίδιο θα ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του συλλόγου και τη δομή του εκτελεστικού για το σύνολο των καθηκόντων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ίδιας Circolo.

4. Ο συντονιστής του Κύκλου δεν μπορούν να κάνουν αναλήψεις ή / και ομολογίες που εμπλέκουν την εθνική δομή, χωρίς την γραπτή άδεια του Προέδρου, μετά την επικύρωση της CEN.

5. Ο σύλλογος μπορεί να μην έχει νομικό καθεστώς ή την εξωτερική εκπροσώπηση και, για αυτό, δεν έχει καμία ρυθμιστική υποχρέωση προς τη δημόσια διοίκηση, έχει την υποχρέωση υποβολής έκθεσης προς C.E.N. σχετικά με τις δραστηριότητες ή / και τα καθήκοντα και για τυχόν εσόδων, ωστόσο, λαμβάνεται, δεν δικαιούται την έκδοση του Κώδικα Φορολογίας στο όνομά του.

6. Ο Κύκλος, αποκλειστικά για το σκοπό της οργάνωσης μπορούν να προβλέπουν κανόνες της διαδικασίας, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς, η οποία πρέπει να εγκριθεί από C.E.N, στο οποίο θα αναγράφεται, έναντι του άλλου, η ικανότητα να εκλέγει ή να ανατεθεί η άσκηση της εσωτερικής οργάνωσης, Τα μέλη που ανήκουν στη δομή, όπως τον ταμία, η αρμόδια υπηρεσία QSL, κλπ., και κρίθηκαν απαραίτητες για την οργάνωση και την καλή απόδοση και την ανάπτυξη του Κύκλου οποιεσδήποτε άλλες θέσεις μέσα που, χωρίς οι παραπάνω εργασίες είναι της εξωτερικής αξίας ή εκπροσώπηση προς τα έξω ή / και προς την κατεύθυνση της εθνικής δομής. Το άτομο επαφής μπορούν να αναπαραστήσουν τις A.R.S. στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μετά από κατάλληλη αντιπροσωπεία του Προέδρου ακούσει την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή.

7. Το μέλος μπορεί ελεύθερα, ρουτίνα γραπτή γνωστοποίηση απευθυνόμενη στην Εθνική Γραμματεία και τον προϊστάμενο του Κύκλου του ανήκειν και προορισμού, ποικίλλουν ένταξη της στο κλαμπ στο οποίο προσυπογράφει, διερχόμενα σε άλλο σύλλογο ή εγκαταλείπουν την εγγραφή στην ίδια την Λέσχη, χωρίς να ενωθεί με έναν άλλο σύλλογο και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ή άρνηση εκ μέρους του κύκλου της προέλευσης οποία ο εταίρος πρόκειται να εγκαταλείψει. Η αίτηση για την ένταξη σε άλλο σύλλογο, πρέπει να εγκριθεί από τον Κύκλο του προορισμού με ψηφοφορία των μετόχων με την τακτική επίσημο έγγραφο απευθυνόμενο προς το CEN. το οποίο λαμβάνει γνώση. Eventuali spostamenti vanno comunicati alla Segreteria Nazionale A.R.S.

8. Σε περίπτωση πρόσληψης, da parte dei Circoli regolarmente costituiti, των χρηματικών ποσών ή άλλων παροχών, Ωστόσο, δωρεά ή εκχωρηθεί, από δημόσιους φορείς, di privati e/o di Associazioni, il Circolo verserà il 30% alla struttura Nazionale che provvederà ad emanare, τελικά, τακτικός φορολογικός παραλαβή.

9. Ο Κύκλος, δεόντως συσταθεί και εγκριθεί από C.E.N. είναι ανεξάρτητη. Fa riferimento alla politica dell’ Associazione Nazionale e ne attua tutte le indicazioni emanate anche a mezzo del Coordinatore Nazionale o dei Coordinatori d’ Area.

10. Στο πλαίσιο όσον αφορά τη συμπεριφορά των κύκλων και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του ίδιου, ο συντονιστής του Κύκλου ενδιαφερόμενο, πρέπει να δώσει ειδοποίηση στον Πρόεδρο μέσω του Εθνικού Γραμματεία η οποία, dirimerà οι / καταστάσεις που εκδηλώνονται με την εξασφάλιση αποφασιστικότητα, με τη μεσολάβηση του διορισμένου εκπροσώπου.

11. I Circoli eseguono le indicazioni emanate dagli Organi Nazionali dell’ Associazione anche in merito alla eventuale presenza a manifestazioni di settore e/o nei riguardi di enti pubblici o privati.