Κάντε κλικ στο παρακάτω LINK: ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021

(Procedura per limitare lo SPAM)

Συνδρομητές
1) Εισάγετε όλα τα δεδομένα με τη μορφή:-> Online εγγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ: AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DI TUTTI I DATI RICHIESTI
ΑΙΤΗΣΕΙΣ VI ΘΑ τα διαπιστευτήρια τη δυνατότητα να εισάγει την επικύρωση της:

2) Αποστολή segreteria@arsitalia.it ως εξής συνταγογραφηθεί:

____________________________________________________

Για OM: Γενική άδεια ή άδεια οδήγησης του χειριστή Σταθμοί Ραδιοερασιτεχνισμός
Για SWL: Υπουργική άδεια Ακούγοντας εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές (Δεν SWARL)
Για συμπαθούντες: Δελτίο ταυτότητας. [σε .jpg ή .pdf]
Μαζί με την απόδειξη πληρωμής των συνδρομών των μελών € 15,00

Ταχυδρομικό λογαριασμό n. 1025747351

Intestato: Amateur Radio Society

Ή:

Bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Είχαν: IT98E 07601162 000010 25747351

μέγεθος διαβατηρίου 4 × 3 εκατοστών 300 DPI (ελάχιστο)

segreteria@arsitalia.it

Σημείωση: In assenza di uno delle suddette prescrizioni, l’adesione ad A.R.S. Italia non potrà avere seguito.

Si fa presente che solo alla prima iscrizione, verrà rilasciata una tessera associativa.

Per i successivi anni, per chi intende rinnovare l’adesione ad A.R.S. Ιταλία, Απλά στείλτε μόνο σαρωμένο αντίγραφο της πληρωμής στη γραμματεία, specificando eventualmente i servizi richiesti oltre la sola adesione.

Per qualsiasi problematica chiedete info a segreteria@arsitalia.it