Κάντε κλικ στο παρακάτω LINK: ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022
Κωδικός πρόσβασης για εισαγωγή:

(Procedura per limitare lo SPAM)

Συνδρομητές
1) Εισάγετε όλα τα δεδομένα με τη μορφή:-> Online εγγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ: AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DI TUTTI I DATI RICHIESTI
ΑΙΤΗΣΕΙΣ VI ΘΑ τα διαπιστευτήρια τη δυνατότητα να εισάγει την επικύρωση της:

2) Αποστολή segreteria@arsitalia.it ως εξής συνταγογραφηθεί [σε .jpg ή .pdf]:

μέγεθος διαβατηρίου 4 × 3 εκατοστών 300 DPI (ελάχιστο)
Ανά OM: Γενική άδεια ή άδεια οδήγησης του χειριστή Σταθμοί Ραδιοερασιτεχνισμός
Ανά SWL: Υπουργική άδεια Ακούγοντας εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές (Δεν SWARL)
Ανά Συμπαθείς: Δελτίο ταυτότητας
Απόδειξη καταβολής της συνδρομής του € 15,00 να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με:

Τραπεζικό έμβασμα στις παρακάτω συντεταγμένες:
Είχαν: IT40Y0569651010000006723X73 (Banca Popolare di Sondrio)
πληρωτέα σε: “Amateur Radio Society”

Το οφειλόμενο ποσό (15€) περιλαμβάνει το Quota sociale και l’ασφάλιση κεραίας.

Σημείωση: In assenza di uno delle suddette prescrizioni, l’adesione ad A.R.S. Italia non potrà avere seguito.
Si fa presente che solo alla prima iscrizione, verrà rilasciata una tessera associativa.
Per i successivi anni, per chi intende rinnovare l’adesione ad A.R.S. Ιταλία, Απλά στείλτε μόνο σαρωμένο αντίγραφο της πληρωμής στη γραμματεία, specificando eventualmente i servizi richiesti oltre la sola adesione.

Per qualsiasi problematica chiedete info a segreteria@arsitalia.it