Στην ενότητα αυτή υπάρχουν Μαζικών Πληρωμών συμπεριλαμβανομένων τόσο των ARS κάρτα. che quella R.N.R.E. Ομίλου της Εθνικής Πολιτικής Προστασίας

  • Adesione RNRE Tessera ARS –> € 20,00

L’adesione alla RNRE comprende l’assicurazione obbligatoria


Per i pagamenti vi sono due possibilità:

  • Conto corrente postale: 1025747351
    Intestato: Amateur Radio Society
  • Bonifico bancario alle seguenti coordinate:
    Είχαν: IT 98 Το 07601 16200 001025747351
    Intestato: Amateur Radio Society

Η σελίδα εγγραφής για R.N.R.E. (Ομίλου της Εθνικής Πολιτικής Προστασίας) βρίσκεται στην ακόλουθη σύνδεσμος