1) Εισάγετε όλα τα δεδομένα με τη μορφή:—-> Online εγγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ: AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DI TUTTI I DATI RICHIESTI
VI VERRANNO RICHIESTE LE CREDENZIALI DI ACCESSO PER VALIDARNE L’INVIO:

Σύνδεση-2017

(Procedura per limitare lo SPAM)

2) Αποστολή segreteria@arsitalia.it quanto di seguito prescritto:

____________________________________________________

  • Για OM: Γενική Άδεια ο Patente di Operatore di Stazioni di Radioamatore
  • Για SWL: Ακούγοντας Άδεια Ministeriale rilasciata dalle autorità Italiane (Δεν SWARL)
  • Για συμπαθούντες: Δελτίο ταυτότητας. [in formato .jpg ή .pdf]

Μαζί με την απόδειξη πληρωμής των συνδρομών των μελών € 10,00

Conto corrente postale n. 1025747351

Intestato: Amateur Radio Society

Ή:

Bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Είχαν: IT98E 07601162 000010 25747351

4 φωτογραφίες διαβατηρίου×3 cm 300 DPI (ελάχιστο)

segreteria@arsitalia.it

Σημείωση: In assenza di uno delle suddette prescrizioni, l’adesione ad A.R.S. Italia non potrà avere seguito.

Si fa presente che solo alla prima iscrizione, verrà rilasciata una tessera associativa.

Per i successivi anni, per chi intende rinnovare l’adesione ad A.R.S. Ιταλία, Απλά στείλτε μόνο σαρωμένο αντίγραφο της πληρωμής στη γραμματεία, specificando eventualmente i servizi richiesti oltre la sola adesione.

Per qualsiasi problematica chiedete info a segreteria@arsitalia.it