Έχω trent'anni del G.I.R.F

ήταν η 1987 όταν ξεκίνησε η ιδέα του βαθμού weblog G.I.R.F., η ιταλική Amateur Radio Group Σιδηροδρομικών.

Φέτος, Εντάσσεται την τριακοστή και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνεται ένα από τα πιο Διπλώματα ακολουθούμενη από την ιταλική Radioamatori. Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό, προφανώς, ακόμη και ο οποίος.

“Για τριάντα χρόνια ΔΙΠΛΩΜΑ ,Il G.I.R.F. (Gruppo Italiano Radioamatori Ferrovieri) istituisce un DIPLOMA SPECIALE che inizia alle ore 00.00 UTC del 1 MARZO e termina alle ore 24.00 UTC del 15 MARZO 2017”.

Le Stazioni regolarmente iscritte al G.I.R.F. ed in REGOLA con il versamento della QUOTA sociale annua e precedente, passeranno ai richiedenti: IL PROPRIO NOMINATIVO,IL NUMERO PROGRESSIVO DI COLEGAMENTO, RAPPORTO(R-S ) ED I PUNTI:1 se Stazione NORMALE – 3 se JOLLY.

DURANTE LA DURATADEL DIPLOMA, SARA’ ATTIVA LA STAZIONE SPECIALE “ II8GIRF” IL CUI CONTATTO VALE “5 PUNTI”.

SI PRECISA CHE:

TUTTE LE STAZIONI CON LICENZA ORDINARIA,NON POSSONO PARTECIPARE AL DIPLOMA COME STAZIONI SWL E GLI OM DI SAN MARINO E DELLO STATO DEL VATICANO, SONO DA RITENERSI STAZIONI ITALIANE E CONSIDERATE COME OM NON GIRF SE NON REGOLARMENTE ISCRITTE AL GRUPPO SECONDO L’ART. 1 DELLO STATUTO DEL GIRF

BANDE DI FREQUENZA E PIANO OPERATIVO :

3,5 Mhz e 7,0 Mhz :

N.B.: Solo per i 3,5 Mhz si opera dalle ore 17.00 μμ 08.00 UTC di ogni giorno , Il passaggio da una frequenza ad un’altra é ammesso solo dopo un intervallo di 10 minuti dalle ore 17.00 UTC di ogni giorno ed

e’ CONSENTITO, CON LA STESSA STAZIONE G.I.R.F. UN SOLO QSO (ASCOLTO PER GLI S.W.L.) AL

GIORNO PER BANDA.

ΤΡΟΠΟΙ: SSB

POTENZA: Entro i limiti della propria licenza;

ΣΗΜΕΙΑ : Staz.Italiane: O.M ed S.W.L 30 ΣΗΜΕΙΑ, Staz. Estere 10 ΣΗΜΕΙΑ,Stazioni G.I.R.F. : 50 COLLEGAMENTI

IMPORTO:

Ευρώ 10.00 PER TUTTI GLI OM GIRF, NON GIRF, STRANIERI, SWL, RADIO CLUB STRANIERI, SEZIONI ARI E GRUPPI, da versare su:

POSTE PAY NR: 4023 6006 6034 7503 επιστολόχαρτα σε: MARIUTTI GIANFRANCO C.F. : MRT GFR 51B 03G 914N

ESTRATTI LOG:

I LOG dovranno pervenire all’Award Manager IMPROROGABILMENTE entro il 30 APRILE,nei seguenti modi:

CARTACEI: Dovranno contenere i dati dei QSO effettuati, una propria QSL oppure scrivere sul LOG l’esatto indirizzo ( chiaramente leggibile), il numero di telefono del richiedente dove inviare il DIPLOMA e la copia della ricevuta della ricarica fatta su POSTEPAY sia alle Poste o al Tabacchino che on line riportando data e ora del versamento e spedendo il tutto al seguente indirizzo:

MARIUTTI GIANFRANCOVIA POSTIOMA, 112 – i-31020 VILLORBA (Τηλεόραση)-ΙΤΑΛΙΑ

N.B.: I POSSESSORI DI CASELLE POSTALI o P.O.BOX , DOVRANNO INDICARE CHIARAMENTE LE LORO GENERALITA’ ( NOME E COGNOME) E NON SOLO IL NOMINATIVO;

E-mail : I LOG devono essere compilati in formato EXCEL 2003 o altri formati leggibili con WINDOWS XP riportando tutti i dati dei QSO richiesti,l’esatto indirizzo , il numero di telefono del richiedente dove inviare il DIPLOMA e la copia della ricevuta della ricarica fatta su POSTEPAY sia alle Poste o al Tabacchino che on line riportando data e ora del versamento, spedendo il tutto al seguente indirizzo : i3rxjtv@alice.it ;

CLASSIFICHE

Per le graduatorie finali, saranno presi in considerazione solo:

i LOG ricevuti entro la data stabilita,

i PUNTI RELATIVI AI QSO VALIDI che risulteranno dal controllo incrociato dei COLLEGAMENTI CON LE STAZIONI G.I.R.F. PRESENTI E RISPETTANDO IL PIANO OPERATIVO DEL DIPLOMA ;

Non saranno inseriti nelle graduatorie finali i LOG delle stazioni che superano il 5% di errori sul totale dei QSO controllati,quelli arrivati in ritardo e quelli giudicati dal CD da non inserire.

I LOG delle sezioni ARI E DEI GRUPPI, devono essere compilati separatamente e firmati dagli operatori che hanno partecipato al Diploma, i quali si assumono la responsabilità della regolarità dei collegamenti effettuati;

LE SEZIONI ARI, RADIO CLUB STRANIERI E GRUPPI VARI, SARANNO INSERITI NELLA GRADUATORIA DELLE STAZIONI NON GIRF, MENTRE PER LE STAZIONI STRANIERE, QUALORA NON SI RAGGIUNGE IL MINIMO DI 5(CINQUE) PARTECIPANTI, SARANNO INCLUSE NELLA GRADUATORIA: OM NON G.I.R.F.,;

PREMI :

1°-2°-3° Classificato O.M. non GIRF e OM GIRF ;

PRIMA STAZIONE CLASSIFICATA CATEGORIA: S.W.L. , OM STRANIERI;

I PREMI SARANNO CONSEGNATI , AI VINCITORI , NELLA SEDE CHE OSPITERA’ LA PREMIAZIONE DEL DIPLOMA GIRF ANNUALE. QUELLI NON RITIRATI SARANNO DEPOSITATI IN SEGRETERIA GIRF A UDINE. SOLO PREVI ACCORDI CON L’NTERESSATO, SARANNO SPEDITI AL LORO DOMICILIO, CON SPESE A CARICO DEL DESTINATARIO.

IL CD GIRF

 

Ετικέτες: , ,

 
 

Riguardo l'autore

Σύνταξη

Altri articoli di