ARS44x872-519x1024GÄLLANDE CLUB KONSTITUTION A.R.S.

1. La costituzione di un Circle A.R.S. presuppone la volontà di un certo numero di aderenti all’ Association, minimum 5 OMs, som har egna intressen i samma geografiska område, för att bilda en cirkel, som en förenande ögonblick mellan medlemmarna A.R.S. som har, inom amatörradio i allmän mening, gemensamma mål och gemensamma intressen. Detta förtydligas och förhållanden, ingen medlem A.R.S. kan tvingas att gå med i en cirkel, Erkänner’ A.R.S. också rätt av sina medlemmar till sin fulla individualitet associativ. Klubbarna är skyldiga att informera den nationella sekretariatet om ändringar i eget sänder ny lista över medlemmar

2. Inrättandet av en cirkel förutsätter, ges som nödvändigt, att de är samma Circle är oundgängligen prioritet och medlemmar i föreningen medlemmar och erkända. Det är inte tillåtet att öppna klubbar utan att visa tydligt medlemskapet för varje medlem Riksförbundet eller att deras registrering är föremål för öppnandet av Circle.

3. Domaren ska anges i kallelsen till konstitutionen av Circle. Dessa, att inrättas, Klubbmedlemmarna hittade inte överenskommelse om, samordnaren utses av C.E.N.. Successivamente i membri aderenti al circolo debbono comunque procedere ad eleggere al loro interno un referente che resterà in carica, om inte berättigad misstro, fram till utgången av det mandat som har en löptid på tre år från hans val. Detsamma kommer att fungera som en länk mellan klubben och strukturen för den verkställande för alla de uppgifter som kan uppstå i samband med Circolo samma.

4. Samordnaren av Circle kan inte göra åtaganden och / eller obligationer som engagerar den nationella strukturen utan skriftligt tillstånd av verkställande direktören efter ratificeringen av CEN.

5. Klubben kan ha någon rättslig status eller extern representation och, för detta, har ingen lagstadgad skyldighet gentemot den offentliga förvaltningen, är skyldig att rapportera till C.E.N. om verksamheten och / eller arbetsuppgifter och om några intäkter, dock erhållits, inte rätt till utfärdande av skattelagstiftningen i hans namn.

6. Cirkeln, enbart i syfte att organisationen kan ge arbetsordning i enlighet med stadgan och förordningar, som måste godkännas av C.E.N, där kommer att anges, mot den andra, möjlighet att välja eller anförtros uppgifter av interna organisatoriska, Ledamöter som tillhör strukturen, såsom kassören, den ansvariga tjänste QSL, etc., och alla andra positioner inuti som ansågs nödvändiga för organisation och bra prestanda och utveckling av Circle, utan att ovanstående uppgifter är av externa värde eller representation utåt och / eller mot den nationella strukturen. Kontaktpersonen kan representera A.R.S. på den offentliga och privata organ efter lämplig delegering av presidenten hörde nationella verkställande utskott.

7. Medlemmen kan fritt, rutin skriftlig underrättelse ställd till nationella sekretariatet och chefen för Circle av tillhörighet och destination, varierar sitt medlemskap i klubben som han prenumererar, transit till en annan klubb eller överge registreringen till klubben själv, utan att förena en annan klubb och utan att kräva något godkännande eller avslag på den del av cirkeln ursprungs där partnern kommer att överge. Begäran om medlemskap till en annan klubb måste godkännas av Circle destinations genom omröstning av aktieägarna med regelbundna formellt dokument skickas till CEN. som skall notera. Eventuali spostamenti vanno comunicati alla Segreteria Nazionale A.R.S.

8. Vid intag, da parte dei Circoli regolarmente costituiti, av summor pengar eller andra förmåner, Men donerat eller delad, av offentliga organ, di privati e/o di Associazioni, il Circolo verserà il 30% alla struttura Nazionale che provvederà ad emanare, slutligen, regelbunden skatteintäkt.

9. Cirkeln, laga ordning och godkänts av C.E.N. är oberoende. Fa riferimento alla politica dell’ Associazione Nazionale e ne attua tutte le indicazioni emanate anche a mezzo del Coordinatore Nazionale o dei Coordinatori d’ Area.

10. I samband med avseende på uppträdande av cirklar och de svårigheter som kan uppstå vid genomförandet av densamma, samordnaren för Circle berörda, måste anmäla till presidenten via nationella sekretariatet som, dirimerà de / situationer manifesteras genom att se till beslutsamhet, genom förmedling av en utsedd delegat.

11. I Circoli eseguono le indicazioni emanate dagli Organi Nazionali dell’ Associazione anche in merito alla eventuale presenza a manifestazioni di settore e/o nei riguardi di enti pubblici o privati.